Slovakia Dutch Englisch Tr

Hotline 9.00 - 17.00

+421 915 95 89 49

Prostredníctvom zmluvných partnerov Vám zabezpečíme:

 • založíme vám firmu
 • právny, účtovný a daňový servis
 • právny servis
 • poskytneme vám sídlo firmy

Právny, účtovný a daňový servis

Poskytujeme pre Vás nasledovné služby:

 • daňové priznania
 • právne služby
 • vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • vedenie účtovníctva

Daňové služby 

 • daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby
 • daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby  
 • výpočet splatnej dane  
 • výpočet odloženej dane  
 • položky zvyšujúce a znižujúce základ dane  
 • daň z pridanej hodnoty  
 • daň z motorových vozidiel  
 • daň zo závislej činnosti – ročné zúčtovanie pre zamestnancov
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby, pre fyzické osoby
 • daň z nehnuteľností

Právne služby

Nestačíte sledovať legislatívne zmeny a máte záujem nerušene sa venovať svojmu podnikaniu, ušetriť čas, peniaze, príp. vyhnúť sa neželaným okolnostiam? V rámci poradenského servisu Vám pomôžeme orientovať sa v zákonoch a predpisoch všeobecne súvisiacich s danou problematikou.

 • Prostredníctvom zmluvných partnerov pre Vás zabezpečíme:
 • kompletný právny servis pri založení, vzniku, zmenách a likvidácií obchodných spoločností
 • prevody obchodných podielov, vyhotovenie zmlúv a iných listín
 • poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s obchodnými partnermi
 • vypracovanie návrhov a podaní na súd a iné správne orgány
 • súdne i mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie klientov pred súdom a inými správnymi orgánmi vo všetkých druhoch obchodných vecí
 • rady a informácie v rámci právneho poriadku SR

Úspešná prax našej kancelárie spočíva v riešení Vami položených požiadaviek ako keby boli naše vlastné.

Vedenie mzdovej a personálnej agendy

 • spracovanie miezd podľa predložených podkladov
 • výpočet odvodov poistného za zamestnancov
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pre daňový úrad
 • mesačné preddavky na daň zo závislej činnosti, štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • prihlášky a odhlášky do a z poisťovní
 • komunikácia s poisťovňami, doručovanie všetkých tlačív na zdravotné poisťovne a na sociálnu poisťovňu
 • príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • vedenie personálnej evidencie

Vedenie účtovníctva

 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • vedenie podvojného účtovníctva
 • spracovanie účtovníctva aj spätne
 • spracovanie riadnej účtovnej závierky
 • spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky

Napíšte nám